โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปี (ระดับหลักสูตร)

ดูรายละเอียด
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารและแผนงานยินดีต้อนรับทุกท่าน

Learn More

บ้านของครูย้ายเว็บใหม่

เว็บไซต์บ้านของครูย้ายที่อยู่ โดเมนใหม่ สามารถเข้าชมได้ที่ edu.rmu.ac.th

เข้าชมเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนและงบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บนหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของคณะฯ อย่างบูรณาการและผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
  2. ประสานงานในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้โครงการพิเศษและผลผลิตเพื่อจัดทำแผนและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำ 4 ปี ของคณะฯ
  3. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและผลผลิตของคณะฯ ต่อผู้บริหารคณะฯ
  4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อจัดทำรายงานประจำปีและข้อมูลเผยแพร่ สำหรับนำเสนอความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะฯ

แนะนำทีมงาน

ฝ่ายบริหารและแผนงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณอาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานอาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
อาจารย์ ธนาพล ตรีสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ ธนาพล ตรีสกุล
อาจารย์ วิลาวัลย์ คัคทะจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ วิลาวัลย์ คัคทะจันทร์
อาจารย์ ดร.ดรุนภา นาชัยฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้อาจารย์ ดร.ดรุนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ ราตรี สุภาเฮือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ราตรี สุภาเฮือง

บริการ

ฝ่ายบริหารและแผนงานมีบริการ ๆ ดังต่อไปนี้

Management
ด้านการบริหารและการจัดการ
Plan and budget
ด้านแผนงานและงบประมาณ
Monitoring and evaluation
ด้านการติดตามและประเมินผล
public relations
ด้านประชาสัมพันธ์
Information
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
โครงการระดับปริญญาตรี
โครงการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการระดับคณะ