Slide backgroundSlide thumbnail

ฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับ

Slide backgroundSlide thumbnail

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจำปี

ระดับหลักสูตร

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

line_sysm-01.png
ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนและงบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บนหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจพันธกิจพันธกิจพันธกิจพันธกิจพันธกิจ

line_sysm-01.png
 • เป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของคณะ อย่างบูรณาการและผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะ
 • ประสานงานในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้โครงการพิเศษและผลผลิตเพื่อจัดทำแผนและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำ 4 ปี ของคณะ
 • ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและผลผลิตของคณะ ต่อผู้บริหารคณะ
 • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อจัดทำรายงานประจำปีและข้อมูลเผยแพร่ สำหรับนำเสนอความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะ

ระบบแผนงานและงบประมาณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร การประเมิน การพัฒนาตนฯ

ระบบบริหารจัดการเอกสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสาร ทะเบียนสำเนาคำสั่ง หนังสือส่งภายใน หนังสือรับฯ

ระบบจัดเก็บไฟล์

ระบบสำหรับการจัดเก็บไฟล์ การอัปโหลดไฟล์ สังกัดคณะครุศาสตร์

แนะนำทีมงาน

ฝ่ายบริหารและแผนงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่นรองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ
อาจารย์ สุนันทา กินรีวงค์
อาจารย์ สุนันทา กินรีวงค์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ

บริการของเราของเราของเราของเราของเราของเรา

line_sysm-05.png

Management

ด้านการบริหารและการจัดการ

Plan And Budget

ด้านแผนงานและงบประมาณ

Monitoring And Evaluation

ด้านการติดตามและประเมินผล

Public Relations

ด้านประชาสัมพันธ์

Information

ด้านข้อมูลสารสนเทศ
0
โครงการระดับปริญญาตรี
0
โครงการระดับบัณฑิตศึกษา
0
โครงการระดับคณะ
006223
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
12
38
6107
231
300
6223

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

line_sysm-05.png
 • สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (ออนไลน์)

  Apr 22, 2020 | 04:02 am

       ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงานขอสรุปมติประเด็นที่สำคัญให้ทราบ โดยสรุปดังนี้ ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ออกประกาศเรื่องการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแนะแนว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา) ตามมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์รับทราบการดำเนินโครงการแนะแนว ในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑[…]

 • สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

  Apr 16, 2020 | 03:48 am

       ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงานขอสรุปมติที่สำคัญให้ทราบ โดยสรุปดังนี้   ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทีมวิทยากรอบรมและให้คำปรึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยมอบหมายให้ประธานสาขาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสร้างบทเรียนรายวิชาที่รับผิดชอบครบทุกรายวิชา โดยใช้จ่ายงบประมาณจากค่า FTES สำหรับขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาใดมีทางเลือกในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพกว่า ให้สาขาวิชาบันทึกขออนุญาตจากคณบดีเป็นรายกรณี    ๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้สาขาวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละสาขาวิชา    ๓. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้สาขาวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านไอที[…]

 • สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  Mar 5, 2020 | 07:12 am

       ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมตักสิลาอาคาร ๑ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงาน ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้ทราบ โดยสรุปที่สำคัญดังนี้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ปฏิบัติงานช่วยสาขาวิชาตามคำสั่งเลขที่ 1035/2563 เรื่อง มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานสาขาคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้หน่วยงาน สาขาวิชา ดำเนินการโครงการตามแนวปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยการยืมเงิน การจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ การส่งไฟล์ในระบบแผนและงบประมาณ (เอกสารแนบ Flowchart การยืมเงินและการล้างหนี้โครงการ)คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้หลักสูตรดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการของหลักสูตร เข้าระบบ eMENSCR เบื้องต้นให้บุคลากรสายสนับสนุนประสานสาขาแต่ละสาขาขอเอกสารโครงการทุกสาขาแล้ว[…]

 • สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ๑/๒๕๖๓

  Feb 4, 2020 | 03:18 am

   ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตักสิลาอาคาร ๑ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงาน ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้ทราบ โดยสรุปที่สำคัญดังนี้          ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขากำกับติดตามดำเนินการการเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเมื่อโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมอบให้หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการในระบบแผนงานและงบประมาณพร้อมแนบไฟล์ PDF โครงการที่ได้รับอนุมัติ จึงสามารถบันทึกขออนุมัติเงินยืมที่ฝ่ายการเงินคณะฯ ได้       […]

 • คณะครุศาสตร์ “หอมกลิ่นดอกแก้ว” มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

  Sep 23, 2021 | 14:08 pm

       ในวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงาน “หอมกลิ่นดอกแก้ว”มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ลานหน้าห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร (อาคาร ๑ ) คณะครุศาสตร์ โดยในวันดังกล่าวมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำผู้เกษียณอายุราชการ เดินทางโดยรถยนต์ ไปยังวัดศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นการทำบุญ ถวายจัตุปัจจัย เครื่องไทยทานและถวายภัตาหารแด่พระภิกษุ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว  คณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางกลับคณะครุศาสตร์ พร้อมกัน ณ ลานหน้าห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน[…]

 • คณะครุศาสตร์ ร่วมทำบุญข้าวสาก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของภาคอีสานไทย

  Sep 23, 2021 | 14:00 pm

       ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดทำ ห่อข้าวสาก โดยจะห่อด้วยใบตองกล้วยที่กลัดหัวและกลัดท้าย เพื่อเตรียมอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ เพื่อนสนิท มิตรสหายที่ตายไปแล้ว  ในส่วนวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ) ได้นำนำเอาห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้จากนั้น นำอาหารไปเลี้ยง ณ หน้าบริเวณ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ด้วย ถือเป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวสาก ซึ่งชาวอีสานถือเป็นประเพณีที่จะต้องทำกันทุกๆ[…]

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2564

  Sep 23, 2021 | 13:55 pm

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู)  จากนั้นคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมเปิดโครงการและให้โอวาทผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังคงรักษาไว้ ซึ่งความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์อย่างครบถ้วน หากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากนิสิตผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19{gallery}001-PR-EDU/PR041{/gallery}

 • โครงการรบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณประจำปี 2564

  Sep 23, 2021 | 13:08 pm

        โครงการรบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณประจำปี 2564 โดยวิธี online ผ่านโปรแกรม Zoom และวิธี onsite ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม ตักสิลา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีของคณะให้สอดคล้องกับการจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อง่ายต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระยะต่างๆ ในแต่ละปีด้วย {gallery}001-PR-EDU/PR040{/gallery} 

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563

  Apr 12, 2020 | 05:27 am

  ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563-----------------------------------------------          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียน จากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้ศึกษาสํารวจปัญหาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้          คํานิยาม          การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารและแผนงาน

line_sysm-05.png