Folder ระเบียบ / ข้อบังคับ

รายการเอกสาร

pdf พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ ศ 2551

โดย 45 download

ดาวน์โหลด (pdf, 100 KB)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551.pdf

pdf พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ ศ 2559

โดย 42 download

ดาวน์โหลด (pdf, 79 KB)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559.pdf

pdf พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547

โดย 48 download

ดาวน์โหลด (pdf, 152 KB)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547.pdf